حفاظ پنجره آریا

درب آکاردئونی آريا

صنایع فلزی آریا

مطالب مفید از اینترنت

مطالب مفید از اینترنت

مطالب و تبلیغات تجاری

مطالب مفید از اینترنت

مطالب و تبلیغات تجاری

 • ۰
 • ۰

قالیشویی در غرب تهران
با توجه به آنکه قالیشویی کلا به امر شست‌وشو، لکه‌ بری و غبار روبی از سطح قالی‌ها و فرش‌ها اطلاق می‌گردد، امروزه انجام پذیرفتن این امر در کارخانه قالیشویی جزء معمول‌ترین و در عین حال تخصصی‌ترین خدمات قالیشویی است.
قالیشویی تهران شهر علاوه بر شست‌وشوی قالی‌ها و فرش‌ها به امور تخصصی‌تری نظیر لکه بری، رنگ بری، غبار روبی، موگیری، رفوگری و ترمیم ریشه‌ها و یا شیرازه‌ها می‌پردازد. و این موضوع نشان‌گر دقت و تخصص کادر مجرب قالیشویی تهران شهر می‌باشد که آن را به یک قالیشویی خوب در تهران معرفی کرده است.

قالیشویی در مناطق مختلف تهران

قالیشویی و مبل شویی

قالی و قالیشویی در تهران

قالیشویی شمال تهران

قالیشویی در تهران

قالی شویی و مبل شویی

قالیشویی و مبلشویی

قالیشویی ارزان در تهران

قالی شویی در تهرانپارس

قالیشویی غرب تهران

 

 • zivar gallery
 • ۰
 • ۰
ایام عید نوروز و مسائل پیرامون آن، مستلزم اموری‌ اسـت‌ کـه‌ هـر یک احکامی مناسب خود را می‏طلبد و ما نکاتی را در این زمینه یادآور می‏شویم‌:

1. خرید و فروش پول

یکی از امـور رایج در آستانة فرارسیدن اعیاد و به خصوص‌ عید نوروز، خرید و فروش‌ پول‌ «نو» است، بـدین صورت که مثلاً شـخصی صـد هزار تومان پول نو را به صد و بیست هزار تومان یا کم‏تر و بیش‏تر می‏خرد. سؤال این است که حکم این معامله چیست؟

پاسخ: معاوضه‌ و معاملة مزبور صحیح است و اشکالی بر آن مترتب نیست، مشروط بـه اینکه نقد به نقد صورت پذیرفته باشد و نسیه یا پیش فروشی در بین نباشد؛ زیرا در معاوضة مزبور، «ربا» محقق‌ نشده‌ است؛ اما اینکه ربای قرضی نیست؛ زیرا فرض بر این است کـه قـرضی صورت نگرفته و مبادله به طور نقد به نقد انجام شده است. و اینکه ربای معاوضی نیست؛ زیرا ربای‌ معاوضی‌ تنها در چیز‏های وزن کردنی و پیمانه‏ای حرام می‏باشد. بنابراین، در چیز‏های شمارشی مانند پول و امثال آن، کـم یـا زیاد بودن یک طرف اشکالی ندارد.<FootNote No="169" Text‌=" توضیح‌ المسائل محشی، سید روح الله موسوى خمینى (م 1409ق‌)، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1424ق، ج‏2، ص840‌.."/>

2. تعویض و شستشوی فرشها

از چـیزهای‌ دیـگری‌ که‌ در آستانة


فرارسیدن نوروز بسیار‌ دیده‌ شده‌ است، خرید و فروش، تعویض یا شستشوی فرش  است. در این زمینه شایسته است به چند مطلب اشاره کنیم:

الف) کم و زیاد‌: چنانچه‌ مثلاً‌ دو فـرش کـهنه بـا یک فرش نو مبادله‌ شـود‌، اشـکال نـدارد. علت این امر از آنچه در مطلب نخست بیان نمودیم روشن گردید؛ چراکه فرشها، متری یا عددی‌ مورد‌ معامله‌ قرار می‏گیرند و حرمت ربـای مـعاوضی مـختص به مکیل و موزون است‌.

این قانون مختص بـه پول یـا فرش نیست؛ بلکه هر چیزی که شمارشی باشد، چنانچه با همجنس خود‌ مبادله‌ شود‌، گرچه یک طرف کم‏تر یـا بـیش‏تر بـاشد، اشکال ندارد. مشروط بر‌ اینکه‌ در همانجا مبادله صورت گیرد، امـا اگر به صورت قرض باشد، مطلقا اضافه گرفتن حرام خواهد‌ بود‌.

ب) فرش‌ نجس: چنانچه فرش نجس فروخته یـا بـه دیـگری هدیه شود، لازم نیست‌ نجاست‌ فرش‌ به طرف مقابل اطلاع داده شود، مـشروط بـه اینکه آن شخص فروشنده با تحویل‌ گیرنده‌ با‌ هم سر و کاری نداشته باشد<FootNote No="170" Text=" وسیلة النجاة با حـواشی‌ مـرحوم‌ امـام خمینی، سید ابو الحسن اصفهانى (م 1365ق‌)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌ خـمینى‌، تـهران‌، 1422ق، صـ‏319‌."/> (تا به واسطة ارتباط با یکدیگر، نجاست بین آنها رد‌ و بدل‌ نشود.)

ج) فرش ابریشم: اسـتفاده از فـرش و پشـتی ابریشم اشکال ندارد و نماز خواندن بر‌ روی‌ چنین‌ فرشی نیز بی‏اشکال است؛ زیرا طـبق آنـچه فقها فتوا داده‏اند، حرمت در پوشیدن لباس ابریشم‌ طبیعی‌ بر مردان است. البته در ایـن حـکم (حـرمت پوشیدن لباس ابریشم بر‌ مردان‌) چه‌ لباسهای کوچک مانند جوراب و غیر آن باشد و چه جـزء لبـاس مانند آستر آن و... فرقی نیست‌.<‌;FootNote‌ No="171" Text=" نجاة العباد‌، سید روح الله موسوى خمینى‌، مؤسسه تنظیم‌ و نشر‌ آثـار امـام خـمینى، تهران، 1422ق، ص93‌."/>

د) حمل بر صحت: فرشی که به قالیشویی یا هر‌ مسلمان‌ دیگر تحویل داده شده و مـتنجس بـودن آن به اطلاع وی رسیده است‌، پس‌ از دریافت، بنا بر طهارت آن گذاشته‌ می‏شود‌؛ زیـرا‌ لازم اسـت کـار مسلمان حمل بر صحت‌ گردد‌. و همین گونه است نسبت به هرچیز متنجس دیگری کـه بـرای تـطهیر در‌ اختیار‌ مسلمان قرار داده شود.<‌;FootNote‌ No="172‌" Text‌=" این‌ قاعده از قوانین مسلّم بین فقهاست‌."/>‌;

3. عیدی و تـعلّق خـمس

آنچه در ایام عید به عنوان «عیدی» پرداخت یا‌ دریافت‌ می‏شود، از جهت موضوع، مانند هبه‌ و هدیه مـحسوب مـی‏گردد و احکام‌ آن‌ را دارا می‏باشد. بنابراین، شایسته‌ است‌ این مسئله را از دو جنبه بررسی کنیم:

الف) پرداخـت‏کنندة عـیدی: بر شخص‌ پرداخت‏کنندة‌ عیدی، خمس واجب نـیست، بـه‌ شـرط‌ اینکه‌ سقف عیدی به‌ مقدار‌ متعارف بـاشد؛ زیـرا هدیه‌ دادن‌ به مقدار مرسوم، بخشی از هزینه‏های زندگی به شمار می‏رود، پس کسی کـه عـیدی‌ می‏دهد‌، مال خود را صَرف مـخارج مـتعارف‌ زندگی‌ نـموده اسـت‌. تـذکر‌ این‌ نکته را لازم می‏دانیم‌ که میزان مـتعارف بـودن سقف و مقدار عیدی به حسب زمان، مکان و موقعیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص‌، مـتفاوت‌ مـی‏باشد.<FootNote No="173" Text‌=" توضیح‌ المسائل‌ محشی‌، ج‏‌2، ص‏22."/>‌;

ب) دریـافت‏کنندة‌ عیدی: اگر عیدیهای دریـافت شـده از سرِ سال خمسی زیاد بـیاید، در ایـنکه آیا خمس بر‌ آن‌ تعلّق‌ می‏گیرد یا نه، مسئله محل اختلاف فتاواست‌؛ زیـرا‌ هـمان‌ گونه‌ که‌ ذکر‌ شد، عـیدی نـوعی از هـبه و هدیه به شـمار مـی‏رود. بنابراین، طبق فتوای آن دسـته از مـراجع تقلیدی که قائل می‏باشند بر هدیه خمس تعلّق می‏گیرد، بر عیدی‌ زیاد آمده (از سـرِ سـال) نیز خمس متعلَّق می‏شود؛ ولی طبق فـتوای آن دسـته از مراجع تـقلیدی کـه قـائل به عدم تعلّق خـمس به هدیه هستند، بر عیدیهای دریافت شده‌ نیز‌ خمس تعلّق نمی‏گیرد.

4. نظافت

یکی از امور رایـج در اسـتقبال از نوروز، رسیدگی به نظافت و بهداشت فـردی و مـحیطی مـی‏باشد، بـدین سـبب شایسته است در ایـن زمـینه نکاتی مورد توجه‌ قرار‌ گیرد:

الف) رعایت نظافت، چیزی است و در نظر گرفتن طهارت شرعی چیز دیگر. مـثلاً اگـر مـکان یا چیز متنجّس شده را با دستمال‌ تـمیز‌ نـموده، عـین نـجس را از‌ آنـ‌ بـرطرف کردیم، از نظر شرعی هنوز آن مکان یا آن شئ نجساست، تا اینکه به شکل صحیح شرعی آب کشیده شود.

ب) در مواردی‌ که‌ نجاست یکی از چند‌ چیز‌، اجمالاً مشخص باشد، لازم اسـت تمام آنها برای نماز تطهیر شوند. مثلاً چنانچه می‏دانیم یکی از دو لباس متنجّس شده؛ اما معلوم نیست کدام یک بعینه متنجّس است، باید هر‌ دو‌ تطهیر شوند و تا وقتی هر دو تطهیر نـگردیده، بـا هیچ یک نمی‏توان نماز خواند.<FootNote No="174" Text=" توضیح المسائل محشی، ج‏1، ص‏454."/>

ج) همان گونه که بی‏مبالاتی‌ در‌ امر طهارت‌ و نجاست ممنوع است، افراط (وسواس) در رعایت این مسئله نیز غیر جایز می‏باشد، بـه خـصوص با وضعیت‌ کمبود آب در کشور. بنابراین، لازم است در این زمینه مانند‌ سایر‌ موارد‌، از هرگونه اسراف و وسوسه به طور جِدی پرهیز نموده، پیرو حکم دین و مـراجع تـقلید باشیم و پا را ‌‌از‌ حریم فتوای آن بزرگواران بـیرون نـگذاریم.

5. خسارات

یکی از اموری که متأسفانه در‌ آستانة‌ نوروز‌، کم و بیش با آن روبرو هستیم، بحث «خسارتها» می‏باشد؛ زیرا هرگونه خسارتی که شخصی بر‌ جان یا مـال دیـگری وارد کند، مدیون می‏شود و لازم اسـت جـبران نماید. در‌ این زمینه نکاتی لازم‌ به‌ ذکر است:

الف) اگر کسی (به وسیلة ترقّه و امثال آن) دیگری را بترساند، به طوری که عقل وی زایل شود، شرعاً یک دیة کامل را به او بدهکار می‏شود، و چـنانچه درصـدی‌ از هوشیاری وی از بین رود، به همان درصد از دیة کامل بدهکار می‏گردد.<FootNote No="175" Text=" تحریر الوسیلة، سید روح الله موسوى خمینى‌، مؤسسة نشر اسلامی، قم، ج‏‌2، ص‏‌529."/>

ب) اگر شخصی خانم حامله‏ای را بترساند و سبب شود او سقط جنین کـند، دیـه آن جنین را بـدهکار می‏شود که باید به والدین آن جنین بپردازد. البته در تشخیص‌ مقدار‌ دیه باید ملاحظه نمود آن جنین در چه مـرحله‏ای قرار دارد؛ زیرا برای هر مرحله‏ای دیة خاصی بدین ترتیب مقرّر شـده اسـت:

1. نـطفه: 20 مثقال شرعی طلا.

2. عَلَقََه (مجموعه‏ای‌ به‌ صورت خون بسته شده): 40 مثقال شرعی طلا.

3. مُضغَه (مجموعه‏ای به صـورت‌ ‌گـوشت): 60 مثقال شرعی طلا.

4. عَظم (آفریده شدن استخوان): 80 مثقال شرعی طلا.

5. خلقت کامل قـبل از‌ آفـرینش‌ و ولوجـ‌ روح: یکصد مثقال شرعی طلا‌.

6. ولوج‌ روح‌: یک دیة کامل که عبارت است از هزار مثقال شـرعی طلا.<FootNote No="176" Text=" تحریر الوسیلة، ج‏2، ص‏538‌."/>‌;

ج) چنانچه‌ شخصی به وسیلة ترقه و امثال آن، بینایی یـا‌ شنوایی‌ دیگری را از بین بـبرد، یـک دیة کامل را بدهکار می‏شود و اگر درصدی از بینایی یا شنوایی کم شود‌، به‌ همان‌ درصد از یک دیة کامل را مدیون می‏گردد.<FootNote‌ No="177" Text=" همان، ص‏529."/>

تذکر دو نکته:

1. در ضمان و مدیون شدنِ وارد کنندة خسارت، فرقی‌ بین‌ ایـنکه‌ او بالغ باشد یا نابالغ نیست؛ زیرا به اتفاق فقها، تمام‌ احکام‌ وضعیه در مورد مکلَّف و غیر آن به طور یکسان جاری می‏شود، و ضمان، یکی از احکام وضعیه‌ است‌.

2. در‌ ضمان و مدیون شدنِ وارد کنندة خسارت، فـرقی بـین اموال عمومی و خصوصی نیست‌. مثلاً‌ چنانچه‌ بر اثر آتش‏افروزی در شب چهارشنبه سوری، اموال عمومی یا خصوصی دچار حریق شود‌، شخص‌ یا‌ اشخاصی که بالمباشرة دخیل در آن آتش‏افروزی بوده و در عدم سرایت آتـش بـه اموال‌ مردم‌ کوتاهی نموده‏اند، ضامن خواهند بود و موظّف می‏باشند خسارتهای وارده را جبران نمایند.

6. باورها‌

در‌ زمینه‌ نوروز برخی باور‏ها وجود دارد که ممکن است با یکتاپرستی در تضاد باشد. ازاین‏رو‌، توجه‌ به مـطالبی لازم اسـت:

اعتقاد به آتش: در چهارشنبة آخر سال، شاهد برخی‌ توجهات‌ و ذهنیات‌ نسبت به آتش هستیم. اینک سؤال این است که آیا اینگونه باور‏ها منافی با توحید‌ و سبب‌ کفر است یـا خیر؟

پاسـخ ایـن است که اشخاص با چـنین عـقایدی بـه‌ دو‌ قسم‌ منقسم می‏گردند:

الف) اشخاصی که معتقد می‏باشند آتش، مستقل از خداوند، منشأ خیر و شرّ است‌؛ در‌ این‌ صورت اعتقاد مزبور سبب کفر و شـرک اسـت.

ب) اشـخاصی که معتقد می‏باشندآتش‌ مخلوق‌ خداست و از خود بـه طـور مستقل تأثیرگذار نیست؛ ولی در عین حال بر این باورند که‌ آتش‌ سبب خوشبختی یا بدبختی می‏شود. در این صورت اعتقاد مـزبور سـبب کـفر‌ و شرک‌ نیست؛ ولی باید توجه داشت که این‌ اعتقاد‌، خرافی‌ اسـت؛ چراکه آتش هیچ نقشی در خیر‌ و شرّ‌ ندارد.<FootNote No="178" Text=" مکاسب محرمه، مرتضى بن محمد امین انصارى‌ (شیخ‌ انصاری، م 1281ق‌)، مـنشورات دار‏الذخـائر‌‌، قـم‌، 1411ق، ج‏‌1، ص‏‌102‌‌."/>

سعادت و نحوست: برخی از باورها‌ پیرامون‌ نوروز به «سعادت» و «نـحوست» مـربوط می‏شود. مانند اعتقاد به نحس بودن روز‌ «سیزده‌» یا برخی از کار‏ها در پایان‌، قبل یا آغاز سال‌ جـدید‌. حـال بـاید دید حکم اینگونه‌ باور‏ها‌ چیست؟

پاسخ همان است که در سطور قبل ذکر شـد؛ ولی در ایـن بـخش‌، لازم‌ است این نکته را نیز‌ اضافه‌ نماییم‌ که بعید است‌ اشخاص‌، قائل به تـأثیرگذاری مـستقل‌ ایـام‌ در تدبیر جهان باشند. ازاین‏رو، تمام افرادی که چنین گرایشهایی دارند مسلمان هستند، گرچه‌ دچـار‌ خـرافات شده‏اند.<FootNote No="179‌" Text‌=" مصباح الفقاهة‌، سید‌ ابو‌ القاسم موسوى خویى (م 1413‌ق)، با تقریرات شیخ علی تـوحیدی، مـؤسسه انـصاریان، قم، 1417ق، ج‏1، ص253."/>

7. سفر و مسافر

یکی‌ از‌ امور بسیار رایج در ایام عید‌ نوروز‌، مسافرت‌ می‏باشد‌ و هـر‌ سـاله شاهد سفر‏های‌ روز‌ افزون نوروزی هستیم. از این جهت، بحثی کوتاه پیرامون سفر، لازم به نـظر مـی‏رسد. مـباحث سفر‌ را‌ در‌ چهار محور خلاصه می‏نماییم:

1. سفر و خمس:

بر‌ هزینه‏هایی‌ که‌ صَرف‌ سفرهای‌ متعارف‌ می‏شود، خـمس تـعلّق نمی‏گیرد؛ زیرا فقها در مقام شمارش مؤونه، سفر‏های واجب، مستحب و مباح را ذکر مـی‏نمایند؛ امـا در مـورد رابطة سفر و خمس دو نکته قابل طرح‌ است:

الف) به هزینه‏ای که به طور متعارف صَرف سـوغات مـی‏گردد، خـمس تعلّق نمی‏گیرد؛

ب) کسی که اقدام به سفر حرام کرده (به طوری کـه غـرض وی از سفر، انجام معصیت‌ است‌) باید خمس مخارجی را که در آن سفر نموده،بپردازد؛ زیرا مخارج صرف شده در مـعصیت، مـؤونه به حساب نمی‏آید.

2. سفر و نجات مسلمان:

چنانچه در جاده شاهد سانحه‏ای بودیم‌ کـه‌ در آن، جـان انسانی به خطر افتاده است، اگر امـکان دارد، مـوظّفیم تـوقّف کنیم و آن اشخاص را از خطر نجات دهیم. علت ایـن‌ مـطلب‌ آن است که نجات جان‌ مسلمان‌ تنها بر قشر خاصی مانند هلال احمر و امـثال آنـها واجب نیست؛ بلکه وظیفة عـمومی اسـت و اگر نـجات جـان مـسلمان به لمس بدن نامحرم بستگی‌ دارد‌، مـثل ایـنکه مصدوم زن‌ است‌ و نجات دهنده مرد یا بالعکس، لمس بدن نامحرم (بـدون قـصد ریبه) اشکال ندارد. البته در اینگونه مـوارد باید به حداقل اکـتفا نـمود.<FootNote No="180" Text=" وجوب حفظ نفس‌ محترمه‌ و نـیز لزوم اکـتفا به حداقل در مواردی که همراه با امر خلاف اصل باشد، مورد اتفاق تـمام فـقهاست."/>

3. آب موجود در قطار:

آبی که در لولهـ‏های قـطارهای مـسافربری وجود‌ دارد‌، حکم آبـ‌ کـُرّ را دارد و احکام کُرّ بر آن مـترتب مـی‏گردد؛ زیرا فقها در تعریف آب کُرّ فرموده‏اند: اگر‌ ظرفی را در نظر بگیریم که هر یک از طول، عـرض‌ و عـمق‌ آن‌ سه وجب و نیم باشد، و چـنین ظـرفی از آب پر باشد، کـُرّ بـه شـمار می‏رود، و حال آنکه در ‌‌مـخزن‌ قطارهای مسافربری به مراتب بیش از این مقدار آب وجود دارد.

نکتة دیگر‌ این‌ است‌ که اگر بـه سـبب استفادة مسافرین، شک کنیم که آب از کـُرّ بـودن خـارج شـده‌ یـا نه؟ بنا بر کـر بـودن آب گذارده می‏شود؛ و تا رسیدن قطار به مقصد‌، این بناگذاری به حال‌ خود‌ باقی است و نیاز بـه تـفحّص هـم نیست، مگر آنکه به خروج آب از کُرّیت یـقین شـود.

4. سـفر و نـماز:

سـفر، در نـماز تأثیراتی دارد و احکامی در مورد نماز بر مسافر مترتب می‏گردد‌، برخی از آنها بدین ترتیب است:

الف) بر مسافر لازم است نماز‏های چهار رکعتی خود را دو رکعت بخواند؛ ولی فقها می‏فرمایند: این حکم، دارای هـشت شرط می‏باشد: اول آنکه سفر‌ او‌ کم‏تر از هشت فرسخ شرعى نباشد.<FootNote No="181" Text=" در تعیین و تبدیل فرسخ به کیلومتر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که باید هر کس به رساله مرجع‌ خود‌ مراجعه کند."/>دوم آنـکه از اول مـسافرت، قصد هشت فرسخ را داشته باشد. سوم آنکه در بین راه از قصد خود برنگردد. چهارم آنکه نخواهد پیش از رسیدن‌ به‌ هشت فرسخ، از وطن خود بگذرد یا ده روز یا بیش‏تر در جایى بماند. پنجم آنکه براى کار حرام سـفر نـکند. ششم آنکه از صحرانشینهایى نباشد که در بیابانها‌ گردش‌ مى‏کنند‌ و هر جا آب و خوراک براى‌ خود‌ و حیوانات‌ همراهشان پیدا می‏کنند، مى‏مانند و بعد از چندى به جاى دیگر مى‏روند. هـفتم آنـکه شغل او مسافرت نباشد. هشتم آنـکه بـه حد‌ ترخّص‌ برسد‌؛ یعنى از وطنش به قدرى دور شود که‌ دیوار‌ شهر را نبیند و صداى اذان آن را نشنود.<FootNote No="182" Text=" توضیح المسائل محشی، ج‏1، ص‏183‌."/>‌;

ب) مستحب‌ است مسافر بعد از هر نـمازى که شـکسته مى‏خواند، سى‌ مرتبه «سـبحان اللَّه و الحـمدللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر» بگوید و این در تعقیب نماز ظهر و عصر و عشا‌ بیش‏تر‌ سفارش‌ شده است؛ بلکه بهتر است در تعقیب این سه نماز شصت‌ مرتبه‌ بگوید.<FootNote No="183" Text=" همان، ص‏733."/>

ج) به فتوای بیش‏تر مراجع تقلید، مسافر‌ در‌ چـهار‌ مـکان بین قصر (دو رکعتی خواندن) و تمام (کامل خواندن) مخیّر و آزاد است‌. آن‌ مکانها‌ عبارتند از: مسجد الحرام، مسجد النبی، حرم امام حسین و مسجد کوفه.<FootNote No‌="184‌" Text‌=" عروة الوثقى، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طـباطبائى یزدى (م 1337ق)، مـؤسسه اعلمی، تـهران‌، 1409‌ق، ج‏2، ص‏163."/>

د) مسافر و کسى که براى او سخت است نافلة شب‌ را‌ بعد‌ از نصف شب بخواند، مى‏تواند آن را در اول شب (به نـیت تعجیل) به‌ جا‌ آورد.<FootNote No="185" Text=" توضیح المسائل محشی، ج‏1، ص‏429."/>‌;

هـ‌) خواندن‌ نـماز‏های مـستحبی در سـفر اشکال ندارد، به استثنای نافلة ظهر و عصر و نیز نافلة عشاء - به‌ نظر‌ برخی فقها- برای مسافری کـه ‌ ‌وظـیفة او قصر (دو رکعت خواندن نمازهای‌ چهار‌ رکعتی‌) است.<FootNote No="186" Text=" عروة الوثقى ‏المحشَّى، سید محمد کاظـم بـن عـبد العظیم‌ طباطبائى‌ یزدى‌، ‏دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ‏1419‌ق، ج‏‌2، صـ‏245."/>

و) چنانچه مسافر در سفر نماز خود را طبق وظیفه دو رکعت خواند و وقتی‌ به‌ وطن بـرگشت، ملاحظه کرد که هـنوز وقـت برای همان نماز هست، لازم‌نیست‌ آن نماز دو رکعتی را دو مرتبه‌ چهار‌ رکعتی‌ و کامل بخواند.

ز) اگر وقت نماز چهار رکعتی‌ داخل‌ شد و انسان هنوز در وطن است، لازم نیست همان جا نماز بخواند (هر‌ چـند‌ تأکیدات زیادی بر نماز اول‌ وقت‌ در دین‌ شده‌ است‌)؛ بلکه می‏تواند حرکت کند و در سفر‌ نماز‌ را دو رکعتی به جا آورد؛ ولی اگر نخواند و نمازش در سفر‌ قضا‌ شد، قضای آن دو رکعت است‌، نه چهار رکعت.

ح) نمازگزار‌ بـاید‌ بـعد از حمد، سوره بخواند‌؛ ولی‌ چنانچه ضرورتی پیش آید، مثل اینکه مسافر می‏ترسد از قطار جا بماند یا‌ از‌ درنده و امثال آن می‏ترسد، می‏تواند‌ به‌ خواندن‌ حمد اکتفا کند‌ و سوره‌ نخواند.<FootNote No‌="187‌" Text=" توضیح المسائل، جـ‏1، صـ‏544."/>

ط) نماز قبل از وقت باطل است، پس‌ اگر‌ مثلاً قطار، اتوبوس یا هواپیما قبل‌ از‌ وقت نماز‌ حرکت‌ می‏کند‌ و مسافر فرصت دارد قبل‌ از وقت نماز بخواند، باید در آن وسیلة نقلیه طبق وظیفه عـمل کـند؛ ولی نمی‏تواند‌ قبل‌ از وقت نماز بخواند.

8. آبزیان:

یکی‌ از‌ رسومات‌ عید‌ نوروز‌، استفاده از آبزیان‌ است‌. بدین صورت که لاک پشت، ماهی یا دیگر جاندارانی را که در آب زندگی می‏کنند، در‌ معرض‌ فروش‌ گذاشته‏اند که در ایـن زمـینه نـیز لازم‌ است‌ به‌ چند‌ نـکته‌ تـوجه‌ شـود:

الف) خرید و فروش اینگونه حیوانات که غرض عقلایی (ولو لذت بردن و تفریح) بر آن مترتب است، اشکال ندارد.<FootNote No="188" Text=" مکاسب محرمه، سید‌ روح الله موسوی خمینی، مؤسسه تـنظیم و نـشر آثـار امام خمینی، تهران، 1415ق، ج1، ص‏248."/>

ب) تمام آبزیان حرام گـوشت هـستند، مگر ماهی دارای فلس (پولک دار) و میگو.<FootNote No‌="189‌" Text=" توضیح المسائل محشی، ج‏2، ص‏595."/>

ج) مردة آبزیانی مانند ماهی و لاک‏پشت، پاک است؛ یعنی بدن و لباس را مـتنجّس نـمی‏کند، اعـم از اینکه داخل آب بمیرد یا خارج‌ از‌ آن.<FootNote No="190" Text=" همان، ج‏1، ص‏69."/>

د) چنانچه مـاهی از آب زنده گرفته شود، پاک است و خوردن آن حلال‌، به‌ شرط آنکه پولک داشته باشد‌.بنابراین‌، اگر ماهی داخل آب جان دهد، پاک اسـت؛ ولی خـوردن آن حـرام می‏باشد.<FootNote No="191" Text=" همان، ج‏2، ص‏590."/>

هـ‌) کسی‌ که ماهی را از‌ آب‌ می‏گیرد، لازم نـیست مـسلمان باشد یا نام خدا را ببرد.<FootNote No="192" Text=" همان، ج‏1، ص‏591."/>

و) فضلة آبزیانی از قبیل ماهی و لاک‏پشت، پاک است؛ یعنی لبـاس‌ و بـدن‌ یـا ظرفی را که در آن قرار دارد، متنجّس نمی‏کند؛ زیرا فقط بول و غائط انسان و هر حـیوان حـرام گـوشتی که خون جهنده دارد، نجس است.<FootNote No="193" Text‌=" همان‌، ص‏68‌."/>

9. فضای سبز:

از دیگر رسوم عید نوروز، ایـجاد فـضای سـبز، اعم از درختکاری یا زراعت می‏باشد‌ که سنّتی حسنه و مبتنی بر ارزشهای دینی و مدنی بـوده و صـاحبان جوامع‌ روایی‌ نیز‌ بابی را به این مبحث اختصاص داده‏اند و روایاتی را از معصومین نقل کـرده‏اند. مـثلاً شـیخ حُرّ عاملی‌ (‌‌1033‌- 1104ق) در کتاب گرانسنگ «وسائل الشیعة» بابی را در این کتاب تحت عنوان‌ «بَابُ‌ اسْتِحْبَابِ‌ الْغـَرْسِ وَ الزَّرْعـِ وَ سَقْیِ الطَّلْحِ وَ السِّدْرِ» آورده است که چند روایت از آن‌ را در این زمینه نقل می‏کنیم:

1. امـام بـاقر: «لَقـِیَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ‌ تَحْتَهُ وَسْقٌ<FootNote‌ No‌="194" Text=" پیمانه‏ای خاص در آن زمان. گفته‏اند: هر وسق مطابق 60 صاع است، هـر صـاع نیز تقریباً سه کیلو که حدود 180 کیلو می‏شود."/> مِنْ نَوًى فَقَالَ لَهـُ: مـَا‌ هـَذَا یَا أَبَا الْحَسَنِ تَحْتَکَ؟ فَقَالَ: مِائَةُ أَلْفِ عَذْقٍ<FootNote No="195" Text=" نوعی در خت خرماست."/> إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: فَغَرَسَهُ فـَلَمْ یُغـَادِرْ مـِنْهُ نَوَاةً وَاحِدَةً؛<FootNote No‌="196‌" Text=" وسائل الشیعة، شیخ حرّ عاملی، مؤسسه آل‏البیت، قم، 1414ق، ج‏17، صـ‏41."/> مـردی امیرالمؤمنین را ملاقات کرد، در حالی که مقدار زیادی دانة خرما همراه آن حضرت‌ بود‌. سؤال کرد: اینها چیست؟ حـضرت پاسـخ دادند: صد هزار درخت خرما ان شاء الله! آن مرد می‏گوید: حضرت تمام آن دانه‏ها را کـاشتند، بـدون اینکه از یک عدد از آنها‌ صرف‌ نظر نـمایند.»

2. یـزید بـن هارون واسطی می‏گوید: از امام باقر در مورد کـشاورزان سـؤال کردم، حضرت فرمودند: «هُمُ الزَّارِعُونَ کُنُوزُ اللَّهِ فِیأَرْضِهِ وَ مَا فِی الْأَعْمَالِ شـَیْ‏ءٌ أَحـَبَّ‌ إِلَى‌ اللَّهِ‌ مِنَ الزِّرَاعَةِ وَ مَا بـَعَثَ‌ اللَّهـُ‌ نَبِیّاً‌ إِلَّا زَرَّاعـاً إِلَّا إِدْرِیسـَ فـَإِنَّهُ کَانَ خَیَّاطاً؛<FootNote No="197" Text=" همان، ص‏42."/> آنها کـسانی هـستند که گنجهای‌ خدا‌ را‌ در زمین زرع می‏کنند و هیچ چیز نزد خدا‌ محبوب‏تر‌ از زراعت نـیست. [آنـگاه امام ادامه دادند:] تمام پیامبران کـه خداوند مبعوث کرد، کـشاورز بـودند، مگر جناب ادریس که‌ خـیاط‌ بـود‌.»

3. پیامبر گرامی اسلام فرمودند: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَغْرِسُ غَرْساً أَوْ‌ یَزْرَعُ زَرْعاً فَیَأْکُلُ مـِنْهُ إِنـْسَانٌ أَوْ طَیْرٌ أَوْ بَهِیمَةٌ إِلَّا کَانَتْ لَهُ بـِهِ صـَدَقَةً؛<FootNote No="198‌" Text‌=" مـستدرک‌ الوسائل، محدث نـوری، مـؤسسه آل‏البیت، قم، 1408ق، ج‏13، صـ‏460‌."/>‌; هـر مسلمانی که درختی را بنشاند یا زراعت کند، سپس انسان، پرنده یا چهار پایی از‌ آنـ‌ بـخورد‌، برای غارس یا زارع صدقه محسوب مـی‏گردد.»

10. سـال تحویل:

در مـورد‌ سـال‌ تـحویل‌ که همان روز عید نـوروز باشد، ناگزیر از ذکر نکاتی هستیم:

الف) جشن و دید‌ و باز‌ دید‌: از محضر امام خمینی سؤال شد: نـظر حـضرت عالى راجع به عید نوروز چیست؟ آیا‌ هـمانند‌ عـیدهایى که مـسلمانان آنـها را جـدى مى‏گیرند، مثل عـید فـطر و قربان، از نظر‌ شرعى‌ ثابت‌ شده است یا اینکه فقط روز مبارکى محسوب مى‏شود، مثل روز جمعه و مناسبتهاى دیگر؟

ایشان‌ چـنین‌ پاسـخ دادنـد: هر چند نصّ معتبرى مبنى بر اینـکه عـید نـوروز از اعـیاد‌ دینـى‌ یا‌ ایام مـبارک شرعى باشد، وارد نشده است؛ ولى جشن گرفتن و دید و بازدید در آن روز‌ اشکالی‌ ندارد؛ بلکه از این جهت که صلة رحم مى‏باشد، مستحسن است.<‌;FootNote‌ No‌="199" Text=" توضیح المسائل محشی، ج‏2، ص‏1027."/>

ب) اعمال و ادعیه: در مورد نوروز، اعمال‌ و ادعـیه‏ای‌ وارد‌ شده است؛ ولی دلیل آنها از اعتبار لازم برخوردار نیست. به این‌ استفتا‌ از محضر امام( توجه کنید:

سؤال: آیا آنچه راجع به عید نوروز و فضیلت و اعمال آن وارد‌ شده‌، صحیح است؟ آیا انجام آن اعمال (اعم از نماز و دعا و غـیره) بـه قصد‌ ورود‌جایز است؟

جواب: انجام آن اعمال به قصد‌ ورود‌، محل‌ تأمل و اشکال است. بله، انجام آنها به‌ قصد‌ رجا و امید مطلوب بودن، اشکال ندارد.<FootNote No="200" Text=" همان."/>‌;

ج) آنچه‌ فقها در رساله‏های عملیه ذکر‌ نـموده‏اند‌، دو عـمل‌ مستحبی‌ است‌؛ یکی غسل<FootNote No="201‌" Text‌=" نجاة العباد، سیر روح الله موسوی خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌ خمینی‌، تهران، 1378ش، ص‏64."/> و دیگری‌ روزه.<FootNote No‌="202‌" Text=" همان، ص‏170."/>‌;

11‌. سیزده به در:

بـین ایـرانیان چنین رسم است که در روز سـیزده فـروردین‌ به‌ بیرون شهر رفته، ساعاتی را‌ به‌ تفریح‌ می‏گذرانند. در این‌ زمینه‌ نیز نکاتی شایستة طرح‌ است‌:

1. این کار دستور شرعی ندارد؛ ولی تا وقتی سبب حـرام نـشود، حرام نخواهد بود‌؛

2. کـسانی‌ کـه به بیرون شهر می‏روند، چنانچه‌ قصد‌ دارند جایی‌ بروند‌ که‌ مجموع رفت و برگشت آنها‌ هشت فرسخ می‏شود، همین که از حد ترخص خارج شدند (به مکانی رسیدند که آخرین‌ ساختمان‌ شـهر دیـده نمی‏شود و صدای اذان شهر‌ نیز‌ شنیده‌ نمی‏شود‌) باید‌ نماز چهار رکعتی‌ خود‌ را دو رکعتی بخوانند و اگر قصد هشت فرسخ ندارند، لازم است نماز خود را کامل (چهار‌ رکعتی‌) بخوانند‌؛

3. کسانی که به بیرون شـهر مـی‏روند، اگر‌ بـخواهند‌ در‌ زمینی‌ استراحت‌ کنند‌ یا نماز بخوانند، اشکال ندارد و لازم نیست از صاحب زمین اجازه بگیرند، مشروط به اینکه خـسارتی وارد نکنند.<FootNote No="203" Text=" توضیح المسائل محشی، ج‏‌1، ص‏489."/>

4. اشخاصی که به بیرون شـهر مـی‏روند، نـباید شاخة درخت مردم را بشکنند یا به محصولات مردم آسیب وارد کنند، در غیر این صورت مدیون خواهند شد؛ امـا‌ ‌ ‌ایـنکه‌ آیا می‏توانند از زراعت یا درخت دیگران چیزی بخورند یا نه - که از آن به حـق المـارّة تـعبیر می‏شود - حکم این مسئله روشن نیست و در این مورد یا باید‌ احتیاط‌ نموده، از دست زدن به امـوال مردم خودداری نمایند و یا اینکه به رسالة عملیة مرجع تقلید خود رجوع کـنند.

 • zivar gallery
 • ۰
 • ۰

حفاظ پنجره آهنی دارای انواع طرح های فرفورژه و ساده و مدرن  می باشد که در صنایع فلزی آریاتولید میشود و به صورت فروش مستقیم می توان برای خرید آن اقدام کرد. حفاظهای پنجره آهنی از محصولات بسیار کاربردی و پر فروشی به شمار می آید که ازآن درساختمان های متعددی بهره گرفته می شود. این محصول حفاظتی به سبب ساختار و طراحی که از آن برخوردار است، سهم عمده و قابل توجهی از فروش را به خود اختصاص داده است.

حفاظ پنجره آهنی را می توان در کوتاه ترین زمان ممکن بر روی تمام مدل پنجره های موجود در ساختمان های مختلف نصب نمود واز مزیت های آن بهره مند گردید.

انواع حفاظ پنجره از جمله مدل های حفاظ پنجره آهنی که به بازار عرضه شده است، شامل حفاظ پنجره کافه ای، رول شوند، باهاماس یا برمودایی، جالیزی و آکاردئونی می باشد. هریک از مدل های اشاره شده از طراحی بسیار خاص و منحصر به فردی برخوردار هستند و به سبب همین امر پاسخگوی تمام سلیقه ها و نیاز ها می باشند.

حفاظ نیم فرفورژه

حفاظ پنجره آهنی

حفاظپنجره های آهنی را می توان در رنگ های مختلفی با توجه به نمای ساختمان سفارش داد و از این طریق سبب شیک تر شدن نمای ساختمان های مختلف گردید.

حفاظ پنجره فرفورژه نمایی بسیار شیک و لاکچری برای ساختمان ایجاد میکند.حفاظ پنجره آهنی با استفاده از بهترین مواد اولیه تولید شده است که همین امر موجب شده تا این محصول از استحکام  و امنیتبسیار بالایی برخوردار باشد. مقاومت این محصول کاربردی موجب شده تا بتوان با بهره گیری از آن از ورود سارقان به داخل ساختمان های مختلف جلوگیری به عمل آورد.

این محصول حفاظتی دارای ضریب امنیت بسیار بالایی می باشد و به همین جهت مورد توجه افراد بی شماری قرار گرفته است. با خرید و نصب حفاظ پنجره آهنی می توان از موجب برقراری امنیت و آرامش به بهترین حالت ممکن گردید.

تلفن تماس برای سفارش ساخت حفاظ پنجره آهنی در تهران و کرج

09126215957


 • zivar gallery
 • ۰
 • ۰

رنگ آمیزی نمای ویلا به سه روش کلایمر ،با طناب و با نصب داربست اجرا میشود وسریع ترین و بی خطر ترین این روشها با طناب (راپل ) میباشد و خطر سقوط صفر میباشد.
اجرای رنگ آمیزی نمای بیرونی ویلا به تناسب سلیقه و منطقه مذکور اجرا میشود و از رنگ بندی تیره و روشن استفاده میشود.نمای ویلاها دارای سقفی شیب دار میباشد و اجرای رنگ آمیزی این سطوح فلزی نیز توسط تیم راپل کار ما قابل میباشد و برای یکدستی این نوع اجراها از رنگهای کامپیوتری استفاده میشود..
تیم راپل کارارتفاع کاران به مدیریت آقای خسری مجری رنگ آمیزی نمای ویلا و رنگ نمای بیرونی ساختمان در سراسر کشور میباشد.

 رنگ آمیزی نمای ویلا

کلیه کارهای رنگ آمیزی نمای بیرونی به روش کار در ارتفاع با طناب انجام میشود و نیاز به نصب داربست نیست.برای رنگ نمای ویلاها از دو نوع رنگ روغنی و اکلریلیک استفاده میشود و بهترین نوع رنگ اجرایی نیوکالر واپوکسی هستند . چون دارای قیمت مناسب و متوسط و دوام و ماندگاری تست شده هستند ..
قیمت رنگ آمیزی نمای  ساختمان ویلا و اجرای آن بصورت متری و توافقی و چکی میباشد. قیمتها براساس نوع رنگ و نمای ساختمان و مراحل کاری قابل انجام میباشد واین انتخاب با مشاوره اجراکننده و تصمیم هیت مدیره ساختمان عرض یابی میشود.و در پایان در صورت موافق بودن طفین پروژه رنگ امیزی نمای ویلا شروع میشود.
رنگ اکلریلیک بهترین نوع رنگ برای نمای ساختمان ویلا است که ازبهترین نوع مواد ساخته شده و مقاوم و بادوام و در دو نوع براق و نیمه براق و مات ساخته میشوند.

 • zivar gallery
 • ۰
 • ۰

نحوه زیست در گذشته بخصوص در مناطق گرمسیر کویر ایران پیرامون حیاطهای محصور صورت میگرفته که معرف یک زندگی در اصطلاح آن‌ زمان اندرونی بوده و ایوانها و اطاقهای وابسته بآن بدور از حیاط حلقه میزدند.

حـوض:حوضچه یا آب‌نما که وسیله‌یی برای شتشو بود بصورت یک عامل خنگ‌کننده در شبهای گرم تابستان و آبیاری درختان‌ یا‌ گلها بکار میرفتند.

ایوانهای سرپوشیده اطراف حیاط در شبهای گرم جهت خوابیدن مورد اسـتفاده قـرار میگرفتند و در روز از تابش نور شدید آفتاب بدون اطاقها جلوگیری مینمودند.عملکرد دیگر این‌ ایوانها‌ جلوگیری از ریزش برف یا باران و همچنین هوای سرد یا گرم بداخل فضاهای بسته بود.ایوانها در عمل (1)اسـتادیار دانـشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

محیط شناسی » زمستان 1356، دوره هشتم - شماره 8 (صفحه 20)

راهروئی بودند که فضاهای بسته‌ را‌ بیکدیگر و حیاط مربوط میساختند،درست مانند معابر سرپوشیده مساجد یا معابر عمومی شهری.

در این نوع معماری نمای خارجی بنا چـندان مـورد نظر نبود و چه بسا خانه‌ها پشت به‌ پشت‌ بیکدیگر‌ متصل و تنها در ضلع کوچه‌های‌ باریک‌ شهر‌ بصورت احجامی ظاهر میگردیدند که هرکدام با یک عنصر ساختمانی در حکم حفاظ درب ورودی که در ضمن تـوصیف‌کننده شـخصیت و مـعرف هر‌ یک‌ از‌ واحدهای مسکونی بـودند نـمایان مـیشدند.مصالح،شیوه معماری‌ و ارتفاع‌ اغلب این خانه‌ها یکسان و هماهنگ بودند و تنها بوسیله بادگیر- سردر ورودی یا تعداد درختان بلند یک خانه مـیتوانستیم خـصوصیات‌ وضـع‌ مالی‌ مالک آنرا حدس بزنیم.شهر نیز در کـل دارای تـراکمی‌ نسبتا بالا ولی کم‌ارتفاع بود.وسائل حمل و نقل نیز نیازی بفضاهای بزرگ امروزی نداشت و در نتیجه به تراکم‌ این‌ بافت‌ کـمک بـیشتر مـینمود.واحدهای مسکونی که در بالا بدان اشاره شد‌ تنها‌ در ایران پدیـد نیامد-اینگونه واحدهای مسکونی البته نه در ترکیب بافت شهری بلکه در نحوه‌ زیست‌ مردم‌ در بسیاری از کشورهای کرمسیر دیده مـیشوند. بـرای مـثال میتوان شهر پمپی‌ در‌ جنوب‌ ایتالیا را که آثار بعضی از خانه‌های آن هنوز پس از گـذشت 2000 سـال‌ بچشم‌ میخورد‌ ذکر نمود.

هدف از این توضیح صرفا بخاطر اهمیت و ارزش حیاط که در واقع‌ رکن‌ اساسی یـک واحـد مـسکونی بوده است و نقش موثر آن در زندگی مردم گذشته‌ نمیباشد‌ بلکه‌ منظور پی بردن بـه اهـمیت و ارزش فـضای سرباز و مستقل در شرایط آب و هوائی چون‌ ایران‌ که در چهار ماه و در بعضی موارد ششماه از سال قـابل اسـتفاده اسـت‌ از‌ یکطرف‌ و نحوه زندگی در آن که نمایانگر (تصویرتصویر) دید ورودی منزل از کوچه

سنتهای این مردم‌ است‌ از طـرف دیـگر میباشد.

حیاط که در اینجا منظور همان فضای باز‌ محصور‌ میباشد‌ نمایانگر میدان شـهری اسـت کـه با دیوارهای بلند محصور شده و در آن حکومت مستقلی برقرار‌ است‌.ایوانهای‌ اطراف همانند معابر شـهر جـوابگوی کلیه ارتباطات و مبادلات میباشند و دیوارهای حریم آن‌ تأمین‌دهنده‌ حس امنیت بوده که بـصورت یـک تـکیه‌گاه عمل میکند و بیادآورندهء این مثل معروف است: "چهار دیواری‌،اختیاری‌‌".این احسای در گذشته در بسیاری

محیط شناسی » زمستان 1356، دوره هشتم - شماره 8 (صفحه 21)

از تـمدنهای دیـگر نیز وجود داشته‌ و از‌ همه آشناتر این ضرب المثل انگلیسی زیر‌ است‌‌"خـانهء‌ مـن قـلعه من است‌".

تاءثیر معماری غربی‌ و تغییر‌ مفهوم حیاط در ایران

معماری وارداتی ما در اولین قدم بـصورت خـانه‌های تـک‌عنصری‌ مطرح‌ شدند که حیاط یا فضای‌ باز‌ اختصاصی آن‌ درست‌ در‌ جهت مـخالف بـدور واحد مسکونی حلقه‌ میزدند‌ و سپس حریم این فضاهای باز بوسیله دیوارهای بلند محصور میگشتند ودر واقع‌ مـعرف‌ یـک شیوه زندگی کاملا متفاوت بوده‌ است.همانطور که اشاره‌ شد‌ در سابق زنـدگی انـدرونی مردم‌ بر‌ پایه سنت‌های خاص،همبستگی اعـضای یـک خـانواده،وضع اقلیمی،زیربنای اقتصادی و عوامل مذهبی‌ بـوده‌ اسـت و حال اینکه شکل جدید‌ شالوده‌ فرهنگی‌ کاملا مغایر و اجتماعی‌ برون‌گرا‌ میباشد.

همزمان بـا بـالا‌ رفتن‌ ارزش زمین بخصوص در مراکز جـدید شـهر قطعات مـلک تـدریجا کـوچکتر شدند بطوریکه ویلاهای‌ وارداتی‌ یا بـهتر بـگوئیم مسکن نوین فضای‌ اطراف‌ خود را‌ از‌ دست‌ داد و در اندک زمانی‌ همانند زنجیر بیکدیگر پیـوسته و بـصورت خطی توسعه یافت و به بافت امـروزی اغلب شهرهای ایران بـخصوص‌ تـهران‌ مبدل گردید.

حیاطهای این مـساکن مـشرف‌ بجنوب‌ بودند‌ که‌ در‌ نیمی از موارد‌ رو‌ بخیابان و نیم دیگر پشت ساختمان قرار میگرفتند.

بـررسی مـوقعیت حیاطهای‌جدید:

حیاطهائی که پشت سـاختمان قـرار مـیگرفتند‌ نسبتا‌ محفوظ‌ و در مـواردی کـه ساختمانهای جنوبی شرقی و غـربی‌ انـها‌ از‌ منظر‌ حیاط‌ برخوردار‌ نبودند امکان استفاده از آن بمراتب بالاتر و مفهوم آن قابل لمس‌تر برای ساکنین ایـن مـساکن جدید که تا دیروز در خانه‌هائی بـا حـیاطهای محصور زنـدگ مـیکردند بـود‌.

حیاطهائی که مشرف بـخیابان بودند در بدو امر با دیوارهای بلند محصور میشدند و سپس با درختکاری پشت این دیوارها حـصار دومـی را بوجود میآوردند و بدین ترتیب سعی مـیشد امـنیت فـضای‌ سـنتی‌ خـود را تاءمین کنند.

ورودی افـراد و اتـومبیل(یا وسیله نقلیه)باین خانه‌ها از سمت حیاط صورت میگرفت و در مواردی که فضای این حیاطها کوچک بـوده‌اند نـمیتوانستند بـسادگی ارتباط آنرا‌ از‌ فضای خیابان مانند هشتی‌های ورودی سـابق خـصوصا در مـورد وسـیله نـقلیه جـدید قطع یا برقرار نمایند و ناچارا از امتیازات حیاط بصورت گذشته محروم‌ مانده‌ و تنها به تراسها و ایوانهای جلوی‌ ساختمان‌ اکتفا نمودند و میتوان اضافه کرد که مابقی فضای باز حـیاط صرفا منظری بود که بآن چشم میدوختند.

ضوابط جدید حیاطهای مسکونی شهر:

همزمان با‌ تدوین‌ قوانین شهرداری مبنی بر‌ نرده‌کشی‌ بجای دیوارکشی بدور فضاهای باز آن دسته از مساکنی که در رابطه مـستقیم بـا خیابانهای شهری هستند باین منظور که فضاهای سبز اختصاصی در معرض دید عموم نیز قرار گیرد‌ مشاهده‌ شد که چگونه استفاده از ایوانها و تراسهی جلوی ساختمان نیز از بین رفتند و ساکنین ایـن مـنازل بداخل فضای بسته خانه‌های خود پناه بردند.

محیط شناسی » زمستان 1356، دوره هشتم - شماره 8 (صفحه 22)

در اینجا لازم است بیک نکته جالب‌ اشاره‌ شود که‌ مقررات ساختمانی شهرداری که از طرح جامع تهران پیـروی مـینماید نحوه استفاده از زمین را صریحا مـشخص‌ نـموده بدین معنی که مثلا در بسیاری از موارد شهری اجازه‌ اشغال‌ زمین‌ بوسیله ساختمان 60%و 40%دیگر جهت فضای باز(حیاط) پیش‌بینی شده است.اما این اصل بـهمین جـا ‌‌خاتمه‌ نمیآبد و چنانچه طـرحی ارائه شـود که ساختمان تا انتهای زمین رادامه داشته باشد‌ و فضای‌ باز‌ در داخل آن قرار گیرد و همان ضابطه 60%و 40%رعایت گردد مورد موافقت قرار نگرفته‌ و مردود شناخته خواهد شد در صورتیکه هیچیک از ساکنین همجوار زمـین مـورد نظر‌ حق استفاده از نور‌،دید‌ و منظر فضای باز ملک مجاور را ندارند.

از نظر شهری ظاهرا بنظر میرسد که در طرح جامع به شبکه‌بندی خیابانها و توسعه آن،استفاده از زمین و نحوه تراکم دریافت شهری بـاندازه کـافی‌ توجه شـده است(در حالیکه در مورد تراکم این سئوال پیش میآید که طرح اصولا در دو بعد عرضه شده است).

در سیمای بـناهای شهر و نظم آن کوچکترین اثری از همآهنگی‌ دیده‌ نمیشود و بعکس هرکس میکوشد تـا سـاختمان خـود را بیشتر بمعرض نمایش گذاشته بطوریکه نتیجه این خودنمائی ها زننده و مغایر با شیوه همشهر دیگری شده اسـت.

‌ ‌مـسئله دیگر عدم تناسب احجام‌ ساختمانهای‌ موجود شهر با فضای باز اطراف آن است.سـاختمان مـسکونی بـه سبک نئوکلاسیک با حجمی نسبتا سنگین می‌بینیم که حیاطی بسیار کوچک و مشرف بخیابانی کم عـرض است و یا مثلا‌ ساختمان‌ 8 طبقه‌ئی که در کوچه‌ئی 8 متری قرار گرفته و نور و دید حـیاط ساختمان سمت شمالی خـود را گـرفته ضمن اینکه حجم ساختمان نسبت به فضای باز اطرافش بی‌قواره و غریب میباشد.

(تصویرتصویر‌) جزئیات‌ ورودی‌ و هشتی و دید ضلعی از حیاط‌

آزادی‌ در‌ انتخاب موقعیت حیاط:

برای معماران این سئوال پیش میآید که ضـوابط و مقررات ساختمانی بر چه مبنا و اصولی تا این حد در‌ مورد‌ نحوه‌ اشغال زمین پافشاری مینماید.آیا شایسته نبود که‌ این‌ مقرارت

محیط شناسی » زمستان 1356، دوره هشتم - شماره 8 (صفحه 23)

صرفا روی تناسبات اشغال ساختمان و فضای باز(که باید جمهل فـضای سـبز نیز بآن اضافه شود)،ارتفاع ساختمان‌،تاءمین‌ تجهیزان‌،و سرویسها،پارکینگ و غیره تکیه مینمود و معماری را بعهده طراحان میگذاشتند‌.

در جواب این سئوالکه نظام کنونی شهر بهم خواهد خورد باید گفت که شـهر تـهران دارای هیچگونه نظامی‌ نبوده‌ بلکه‌ این آزادی در نحوه اشغال زمین با رعایت مقررات مربوط به‌ تناسبات‌ شهری بطراحان این امکان را میدهد که فضاهای مسکونی را به شیوه زندگی و نحوه زیست افراد‌ نـزدیک‌تر‌ طـرح‌ نمایند.در خاتمه ناگفته نماند که مفهوم از آزادی در انتخاب موقعیت‌ حیاط‌ بدین‌ معنی نیست که هرکس در اجرای آنچه مایل است مجاز میباشد،بلکه منظور در‌ اینست‌ که‌ طراح با رعایت ضوابط نـور آفـتاب هـوا،منظر،جهت با دو خصوصیات زمـین حـجم‌ سـاختمان‌ خود را در رابطه با فضای باز عمومی و اختصاصی طوری طرح نماید که‌ در‌ کل‌ با مقررات شهری مبنی بر رعایت تناسب ساختمان نـسبت بـه فـضای حیاط،تراکم ساختمان‌ و سایر‌ مشخصات مغایرت نداشته بـاشد.

(تـصویرتصویر) حیاط سنتی و آب‌نما یا حوض

محیط شناسی » زمستان 1356، دوره هشتم - شماره 8 (صفحه 24)
موقعیت جدید سرسرا‌ یا‌ هال‌:

هنگامیکه مردم به فضای بسته داخل خانه‌ها پناه بـردند مـشاهده مـیشود که اولین عنصری که‌ جانشین‌ فضای حیاط میگردد سرسرا یـا هال ورودی ساختمان است زیرا تنها نقطه‌ عطف‌ ارتباطات‌ و حرکتهای ساکنین این گروه از خانه‌های جدید بشمار میرود.

بعبارت دیـگر مـحل تـقسیم حرکتها به‌ فضاهای‌ روز‌ و شب،سرویسهائی چون آشپزخانه،حمام ورودی و غیره میباشد و در عـمل مـی‌بینیم که‌ مورد‌ استفاده این فضا از نشیمن منزل بمراتب بیشتر میباشد و شاید بهمین علت است که فـضاهای ایـن‌ سـرسراها‌ اغلب بزرگ و در بعضی از موارد از فضای نهارخوری نیز بزرگتر میباشند‌.

باکلن‌ها‌:

رونق آپارتـمان‌سازی در مـعماری مـسکن شهری در‌ ایران‌ عنصر‌ جدیدی را معرفی نمود که بصورت بالکن‌ها‌ ظاهر‌ شدند و در واقع جانشین فـضای بـاز اخـتصاصی گردیدند.ناگفته نماند که ایوانهای سرپوشیده‌ گذشته‌ چه در دوران صفویه و چه‌ قبل‌ از ظهور‌ معماری‌ جـدید‌ در مـساکن ایرانی وجود داشته ولی‌ همیشه‌ در رابطه با چند فضای بسته اطراف خود،مـحفوظ از دیـد عـام‌ و مشرف‌ به فضای باز بوده است وسعت‌ این ایوانها طوری بوده‌ که‌ تجمع گـروهی را،جـهت صرف‌ چای‌،کشیدن قلیان و غیره بپذیرد در حالیکه عمق و عرض بالکنهای جدید اغلب کـوچک بـطوریکه‌ اسـتفاده‌ از آن برای یک گروه‌ چند‌ نفری‌ میسر نبوده و چون‌ اصولا‌ در معرض دید عموم‌ قرار‌ میگرفتند مـورد اسـتفاده خود را از دست داده است.در عمل می‌بینیم که این‌ باکلنها‌ هنگامیکه در سمت شمال قـرار مـیگیرند‌ کـمتر‌ مورد استفاده‌اند‌ و اغلب‌ بصورت‌ انباری در فضای باز‌ تبدیل میگردند و هنگامیکه سمت جنوب قرار میگیرند بـصورت مـحلی بـرای خشک کردن لباس بکار میروند‌ و در‌ جمع چه بسا منظره‌ئی ناخوشایند به‌ سـیمای‌ شـهر‌ می‌بخشد‌.

در‌ خاتمه اضافه مینماید‌ که‌ قبل از مقررات جدید شهری، ساختمان‌ها میتوانستند بالکنهای خود را تا روی پیاده‌روها ادامـه داده و در‌ عـمل‌ سایبانی‌ برای عابرین بوجود آورند. تصرف قسمتی از‌ فضای‌ شهری‌ تا‌ زمانیکه‌ بـنفع‌ عـموم است و برنامه دیگر موجود نیست نمیتواند بـخودی خـود نـفی گردد اما چون این کار منجر بـه اسـتفاده‌های غیرقانونی از سطوح بالکنها گردید و بعبارت دیگر سوءاستفاده‌ها و تقلبهای‌ بی‌جا بخصوص که نحوه دفـع آب سـطح اغلب این بالکنها طوری بـوده کـه از هر لحـاظ ایـجاد مـزاحمت می‌نمود،لذا می‌توان گفت که حذف بـالکن تـا حدودی عملی مثبت بوده‌ است‌.

معیار زمان و مکان تحولات در ایران

نکته‌ئی کـه بـاید در مورد این سیر تحولات و تغییرات مـسکن شهری گفته شود مـسئله زمـان آن است یعنی فاصله زمانی کـه کـلیه تحولات‌ نامبرده‌ بوقوع پیوست بیش از 30 الی 50 سال نبوده است.

بنابراین میتوان گفت که نـحوه زیـست در اندک زمانی یعنی یک نـسل دگـرگون‌ شـد‌ و چه بسا اغـلب سـاکنین خانه‌های‌ جدید‌ هنوز دوران گـذشته و زنـدگی خود را در حیاطهای محصور بیاد دارند و در بعضی موارد فرزندان این افراد هنوز با

محیط شناسی » زمستان 1356، دوره هشتم - شماره 8 (صفحه 25)

(تصویرتصویر) جـزئیات حـوض و یکی از‌ مواعد‌ استفاده آن

آموزش گذشته‌ در‌ فـضاهای جـدید زندگی مـیکنند.

مـسئله دوم مـکان این تغییر است کـه در وحله اول پایتخت یعنی تهران را باید نامبرد و سپس شهرهای بزرگ چون تبریز-رشت-اصفهان-شیراز و تـا حـدودی‌ مشهد‌.همانطور که ملاحظه میشود تـنها پایـتخت و چـند شـهر بـزرگ ایران آنهم در مـعیار کـمتری که در جمع هنوز قشر کوچکی از جمعیت کشور را تشکیل میدادند تن بدین تحول جدید‌ دادند‌.

نکته قـابل‌ تـوجه تـوسعه سریع تهران در 20 سال اخیر که با حـجوم مـهاجرین شـهرستانها و روسـتاها صـورت گـرفت یا‌ بعبارت دیگر ساکنین خانه‌های جدید تا 20 سال پیش در خانه‌های‌ سنتی‌ زندگی‌ میکردند و در میحط جدید(پایتخت) نه تنها با خصوصیات جدید شهری مواجه شدند بلکه شیوه زنـدگی کاملا ‌‌غریبی‌ را در محیط شخصی خود نیز تجربه میکردند.

همبستگی‌های اعضای یک خانواده-ارتباطات‌ و مبادلات‌ فکری‌ آنها که در اوقات فراغت در یک حیاط مشترک صورت میگرفت جای خود را به‌ نحو زندگی مـنفک در واحـدهای مستقل که چه‌بسا فاقد فضای باز و مزاحمتهای ناشی‌ از آن بود

محیط شناسی » زمستان 1356، دوره هشتم - شماره 8 (صفحه 26)

داد‌.

بدیهی‌ است که یک مردم‌شناس یا جامعه‌شناس بهتر میتواند بطور علمی تاءثیر این دگرگونی‌ها را در مورد محیط جدید این افراد بـررسی و تـجزیه و تحلیل نماید ولی آنچه که مسلم است مسکن جدید‌ که فاقد حیاط مستقل بود نوعی عدم تاءمین و همبستگی در ساکنین آن بوجود آورده بطوریکه تاءثیر آن در زندگی اجـتماعی آنـان نیز مستتر گردید.

مفهوم،چـهاردیواری-اخـتیاری،معنی خود را از‌ دست‌ داده و به فضای یک اطاق بسته مربوط میشود و نه خانه‌ئی که دور حیاطی حلقه زده باشد.

بررسی اجمالی ساختمانهای مرتفع در معماری غربی:

دو جنگ جـهانی و نـیازهای فوری بعد از‌ آن‌ تـجربه‌ئی بـسیار تلخ و گران در طراحی مسکن و شهرسازی بوده‌اند. تجربیات بعد از جنگلها همراه با توسعه تکنولوژی و نیازهای مردم بقدری سریع پیش رفت که فرصت تعمق و بررسی عینی در‌ نحوه‌ زیست بافراد نداد.عقاید گـذشته مـانند طراحی مسکن بسبک‌"شهرهای باغی‌"1که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در نتیجه عکس‌العمل ناشی از تحولات انقلاب صنعتی پدید آمده بود‌ کم‌کم‌ بدست‌ فراموشی سپرده شد.

آپارتمان‌سازی در‌ مقیاسهای‌ کلان‌ در کشورهای غربی کـمونیستی و یـا کشورهای در حـال توسعه نتوانستند جانشین محتوای زندگی که در خانه‌های کم‌ارتفاع و معابر آن بوقوع می‌پیوست‌ بشوند‌.

فلسفه‌ها‌ و روشهای بسیاری عرضه و تـجربه شدند ولی هرگز موفق‌ به‌ جبران کم‌بودها و خلاءها نشدند.زمان این تـغییرات بـسیار انـدک و در بعضی از موارد کمتر از 30 سال بوده است‌.در‌ سال‌ 1888 ساختمان سالن اجتماعات‌2شیکاگو که مجموعه‌ای از سالن اپرا‌-اداری و هتل بود بـاده ‌ ‌طـبقه بلندترین ساختمان وقت بود.در سال 1913 ساختمان وولورث‌3 بعنوان بلندترین ساختمان با‌ پنجاه‌ و دو‌ طـبقه در شـهر نـیویورک نمایان شد و در سال 1932 ساختمان امپایراستیت‌‌4با‌ هشتاد و پنج طبقه بعنوان مرتفع‌ترین ساختمان جهان و در اواخر سـال 1939 مرکز راکفلر با 14 ساختمانهای‌ مرتفع‌ آن‌ از 70 الی 36 طبقه تکمیل شدند بطوریکه سیمای شهر نـیویورک را‌ بکلی‌ دگرگون‌ ساختند.

دوران سـاختمانهای بـلند ارتفاع بدون در نظر گرفتن فضای باز متناسب با آن‌ فرا‌ رسید‌ و سایر کشورهای غربی و جهان به تقلید از آمریکا در این مسیر فکری گام می‌نهادند‌.

در‌ اینجا به چند نکته لازم است اشاره شود.طـبق آماری که پلیس آمریکا‌ در‌ چند‌ سال اخیر تهیه و توسط جامعه شناسان مطالعه شده نشان میدهد که میزان و درصد جنایات‌ در‌ محله‌ها و شهرهائی که ساختمانهای بلند دارند بمراتب بالاتر از شهرهای همتا ولی کم‌ارتفاع‌ بـوده‌ اسـت‌.مقیاس‌های انسانی نه تنها دگرگون شده‌اند بلکه انسان در مقایسه با آن حقیر و ناچیز شده‌ است‌.

محل زیست که سابقا معرف موقعیت و شخصیت افراد (1). Garden Cities

(2). Auditorium Building‌

(3). Woolworth‌ Building‌

(4). Enpire State Building

محیط شناسی » زمستان 1356، دوره هشتم - شماره 8 (صفحه 27)

(تصویرتصویر) ایوان عریض و مورد استفاده آن

بود سیمای بـه تـفاوتی گرفتند.برای‌ مثال‌ اگر‌ آدرس خیابان پنجم ساختمان دوم با در سبز رنگ بود،اکنون جای‌ خود‌ را به آپارتمان بلوک 137 طبقه 24 ضلع جنوبی-پنجره چهارم از راست داده است.

در‌ سال‌ 1946 لوکوربوزیه مردی که در زمـینه‌های مـعماری و شهرسازی مطالعات زیادی داشته بالاخره‌ یکی‌ از آرزوهای دیرین خود را بمرحله عمل‌ گذاشت‌،بدین‌ معنی که شهرک یا دهکده‌ئی را در‌ یک‌ بلوک ساختمانی بنام هابیتاسیون چمارسی در فضائی سبز و باز پیاده نـمود کـه بـرای‌ سالهای‌ سال اثر عمیقی بـروی مـعماران‌ و شـهرسازان‌ جهان باقی‌ گذاشت‌.هنوز‌ عواقب چنین مجموعه‌هائی مورد بررسی بسیاری‌ از‌ معماران است، حتی کتاب این معمار بنام منشور آتن‌1که مـربوط بـه‌ اصـول‌ شهرسازی است در بسیاری از موارد‌ مشکلات فراوانی را بوجود‌ آوردهـ‌.مـثلا در نتیجه پیروی از‌ اصول‌ همین کتاب در شهر (1). Chart d athene (ترجمه فارسی این کتاب توسط دانشگاه تهران‌ در‌ سال 2535 شاهنشاهی انتشار یافته‌ است‌).

محیط شناسی » زمستان 1356، دوره هشتم - شماره 8 (صفحه 28)

تـصنعی‌ بـرزیلیا کـه با‌ همکاری‌ چند معمار بزرگ منجمله‌ خود‌ لوکوربوزیه طرح گـردید می‌بینیم که چگونه مواجه با شکست شده است.خیابانهای وسیع-فضاهای‌ بزرگ‌-پارکها و آسمانخراشهائی که در میان این‌ پارکـها‌ دیـده مـیشوند‌،منقطه‌بندی‌ شهر‌ و غیره هیچیک نه در‌ مقیاس و نه در احساس به غریزه‌های مـردم آن مـنطقه نزدیک نشده اند.کافیست به اطلسی‌ مراجعه‌ شود تا موقعیت سیاسی شهر برزیلیا‌ مفهوم‌ گردد‌ کـه‌ چـرا‌ دولت بـرزیل میخواست‌ بهرقیمت‌ که شده در قسمت مرکزی کشورش شهری بوجود آورد و آنرا پایتخت خـود قـرار دهـد با این‌ تفاوت‌ که‌ با تکنولوژی زمان برای بوجود آوردن شهری‌ جدید‌ در‌ مرحله‌ اول‌ نیاز‌ بـه یـک زیـربنای اقتصادی است و سپس باید مسائلی که بتواند جوابگوی نیازها و امکانات مردم مهاجر باشد بـررسی و طـرح شوند.برزیلیا نتوانست اعتقاد و اطمینانی که باید در محیط‌ شهر جدید باشد در مهاجرین بـوجود آورد و نـیازهای مـعنوی و اجتماعی آنان را تاءمین نماید.بعبارت دیگر نمیتوان الگوئی برای مسکن و محیطزیست در سطح بین‌الملی بـوجود آورد کـه جوابگوی تمام خصوصیات‌ و ارزش‌های‌ مردم یک منطقه با موقعیتهای آن باشد.

بررسی‌ها و تجربیات اخـیر در زمـینه‌های مـسکن:

معماری غرب امروز در جستجوی عوامل انسانی و بررسی ارزشهای گذشته است.دیگر شهرهای مرتفع و تراکم بـالا‌ هـدف‌ شهرسازان و سیاستمداران نیستند.

آنچه که از نتایج سخنرانیها و بحث‌های دو کنگره معماری که در اصـفهان در سـال 1349(2529)و در شـیراز در سال‌ 1353‌(2533)تشکیل شد استنباط میشود‌ نارضایتی‌ از (تصویرتصویر) ایوان کم‌عرض بصورت گذرگاه سرپوشیده و آفتابگیر.

مسیری اسـت کـه سـیاستمداران در شکل دادن به شهرها تحمیل میکنند.بنا بگفته معمار کانادائی موشه‌ سفدی‌ مـعماران امـروز حالت دلقکی‌ را‌ پیدا کرده‌اند که وسط برنامه‌ای بروی صحنه میآیند و هنوز گرم کار نشده از صحنه خـارجشان مـیکنند،البته این گله مربوط به نقش آرشیتکت میباشد اما رضایتی اصلی از مـسیر مـعماری‌ و شهرسازی‌ و بخصوص در مورد مسکن است که از

محیط شناسی » زمستان 1356، دوره هشتم - شماره 8 (صفحه 29)

هـدف اصـلی خـود دور شده وسیله دست سوداگران و سرمایه داران گشته اسـت و دیـگر نیازهای فردی و اجتماعی مورد توجه نمیباشد.

(تصویرتصویر) مسیر کوچه‌های باریک‌ و نحوه‌ قرارگیری ورودیـها‌

کـنگره بین‌المللی معماران که در تابستان 1976 در وانـکوور کـانادا تشکیل شـد مـوضوع سـخنرانیهای خود را صرفا‌ درباره مسکن و فضاهای بـاز اخـتصاص داد.قطعنامه این کنگره متکی برد‌ و اصل‌ بود‌ اول اینکه در طراحی مسکن میتوان بـا ارتـفاع کم‌تراکمی بالا بوجود آورد،بعبارت دیگر اجـتناب از طراحی ‌‌آپارتمان‌سازی‌ مرتفع و رسـیدن بـه مقیاسهای انسانی و دیگر تاءمین فـضاهای بـاز اختصاصی در طراحی مسکن‌ بعبارت‌ دیگر‌ حیاط یا فضای باز همانقدر حائز اهمیت اسـت کـه مثلا اطاق نهارخوری یا نـشیمن.

تـجربیات‌ مـختصری که در 10 سال اخـیر در زمـینه‌های تاءمین نکات فوق شـده نـشان‌ میدهد که از اوائل‌ 1960‌ تلاشهائی در این جهت پدید آمده که بارزترین آنها مجموعه مسکونی است کـه تـوسط آتلیه پنج در سال 1962 در حومه شهر بـرن در سـوئیس ساخته شـده-مـجموعه هـابیتا در مونترال‌ در سال 1967 مجموعه مـسکونی هومادن در اشتوتگارت در سال 1972 و چندین نمونه‌های دیگر که معمارانی چون موشه سفدی در اسرائیل یا کاندلیس در کـشورهای خـاورمیانه طراحی نموده‌اند.بطور کلی در‌ طراحی‌ جـدید مـسکن سـعی مـیشود کـه از ارتفاع زیاد پرهـیز نـمایند تا بدین ترتیب نیاز کمتری بوسائل مکانیکی مانند آسانسور و غیره باشد-ضمنا خط افق پائین‌1بـازدهی نـور بـیشتر-هوای تمیزتر‌-دید‌ بازتری و ناگفته نماند مـحیط زیـست بـهتری دارد.

واحـدهای مـسکونی بـصورت مجموعه‌ای نسبتا باز2 در نظر گرفته میشوند تا از نظر اقتصادی و بخصوص سرویس رسانی مقرون بصرفه باشد و بالاخره برای‌ هر‌ یک از واحدهای مسکونی فضای باز اختصاصی(حیاط)تاءمین مـیگردد.در (1). Low skyline

(2). Cluster

محیط شناسی » زمستان 1356، دوره هشتم - شماره 8 (صفحه 30)

اغلب طرحهای انجام شده این کار با استفاده از بام طبقه زیرین صورت میگیرد.یعنی‌ با‌ لغزاندن‌ طبقات بر رویهم و استفاده از‌ سطح‌ بامی‌ که نور آفتاب جنوب مشرف به آن باشد بـعنوان حـیاط طبقات بالا استفاده میشود.نکته دیگری که قابل ملاحظه است فضای‌ باز‌ اختصاصی‌ همیشه در رابطه با فضای بسته عمومی مانند‌ اطاق‌نشیمن‌ یا ناهارخوری و دسترسی نزدیک به آشپزخانه در نظر گـرفته شـده است و بدین ترتیب مورد استفاده آن عمومی،منطقی و ساده‌تر‌ است‌.

ساختن‌ حیاطهای روی بام را به نحوی طراحی می‌نند که از‌ دید همسایه‌های ساکن در طبقه‌های مشرف(شـرق و غـرب و بالا)مصون بوده و در بسیاری از مـوارد کـه ترتیب قرارگیری‌ اطاقهای‌ آپارتمان‌ مشرف به حیاط میباشند،عامل نوردهنده فضای سرپوشیده(پنجره و درب)در‌ جهت‌ نور آفتاب جنوب یا شرقی تعبیه می‌گردد.اگر این رویـه بـجای آپارتمان‌سازی موجود در مقیاس شـهری‌ تـوسعه‌ پیدا‌ کند نه تنها سیمای معماری تهران را بهبود می‌بخشد بلکه کمبودهای حیاط‌ را‌ در‌ ساختمانهای مسکونی امروزی جبران خواهد نمود.

نرده حفاظ ساختمان

 • zivar gallery
 • ۰
 • ۰

صحبت کردن به زبان انگلیسی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که امروزه نیاز آن در تمام کشورهای دنیا به منظورهای مختلف مورد توجه واقع شده است .پس دانستن این که چطور به زبان انگلیسی به خوبی صحبت کنیم به ما کمک زیادی میکند تا بتوانیم این مهارت را در خود تقویت کنیم .در اینجا به بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی که از تجربیات یک استاد زبان خصوصی در اصفهان است میپردازیم

اولین نکته ای ک باید در نظر بگیریم این است که برای تقویت این مهارت نیازمند تمرین هستیم و دومین نکته ای که باید در نظر داشت این است که ما برای تمرین همیشه کسی را نداریم که در کنار ما باشد پس شما تنها باید روی خود حساب کنید تا بتوانید این تمرین مکالمه زبان انگلیسی را تنهایی انجام دهید

مهارت نوشتن و خواندن و گوش کردن را به راحتی میتوانید به تنهایی انجام‌ دهید موقعی که شروع به نوشتن میکنید کلی جمله خیلی عالی میتوانید بنویسید ولی موقعی که دهانتان را باز میکنید تا حرفی بزنید هیچ کلمه ای به ذهنتان نمی اید هیچ کتابی و هیچ وب سایتی یا هیچ اپلیکیشنی نمیتواند به شما کمک کند تا بتوانید انگلیسی صحبت کنید

کلاس مکالمه زبان انگلیسی در اصفهان


بهترین راه و موثر ترین راه برای تقویت مهارت speaking یا صحبت کردن با یک شخص امریکایی یا انگلیسی زبان است گاهی اوقات ما همین گزینه راهم نداریم نگران نباشید شما میتوانید به راحتی به انگلیسی صحبت کنید بدون داشتن کسی که همراه شما باشد

1به انگلیسی فکر کنید اگر در هنگام صحبت کردن به زبان مادری فکر کنید و بعد سعی کنید به انگلیسی صحبت کنید شما همیشه مجبوریدکه ترجمه کنید ترجمه کار آسانی نیست حتی کسانی که به ۲ یا بیشتر از ۲ زبان صحبت میکنند با این مشکل مواجه هستند سعی کنید هرجا و در هر لحظه درباره ی اتفاقاتی که در طول روز برایتان می افتد یا هر چیزی که سر راه شما قرار میگیرد به انگلیسی فکر کنید یا موقعی که میخواهید غذا سفارش دهید به انگلیسی فکر کنیدحتی از دیکشنری انگلیسی به انگلیسی برای پیدا کردن لغات استفاده کنید از این طریق شما دیگر هرگز مجبور نیستید از زبان مادری خود استفاده کنید . کلمات را ترجمه کنید شما متوجه میشوید وقتی به انگلیسی فکر کنید برای شما اسان تر است تا به انگلیسی صحبت کنید در ابتدا کار سختی به نظر میرسد ولی با تمرین کافی میتوانید به این مهارت دست پیدا کنید
۲_با خودتان صحبت کنید هر موقع در خانه بودید شما میتوانید با شخص مورد علاقه ی خودتان صحبت کنید که کسی نیست جز خودتان اگر قبلا تمرین کردید که چطور به انگلیسی فکر کنید حالا سعی کنید که افکارتان را به زبان اورید
۳_از اینه استفاده کنید هر موقع که توانستید حتی چند دقیقه جلوی ایینه صحبت کنید یک موضوع  انتخاب کنید زمان سنج را روی ۲یا ۳ دقیقه تنظیم کنید و فقط حرف بزنید هدف این تمرین دیدن دهان و صورت و حرکات بدن در حال صحبت کردن است و همینطور این حس را به شما میدهد که با کسی دیگر دارید حرف میزنید
برای مدت ۲ تا ۳ دقیقه حرف بزنید بدون این که متوقف شوید  اگر کلمه ای را نمی دانستید سعی کنید نظر و عقیده خود را از یک راه متفاوت با کلمات دیگر بیان کنید.

شما پی ببرید که چگونه بعد از ۲ تا ۳ دقیقه به صحبت کردن خود خاتمه دهید و این به شما کمک میکند بفهمید با چطور کلمه ها و جملاتی مشکل دارید
۴_روی روان صحبت کردن تمرکز کنید  نه روی گرامر وقتی به انگلیسی صحبت می کنید چقدر مکث می کنید هر چقدر بیشتر مکث کنید اعتماد به نفستان پایین تر می آید.

تمرین آینه را دوباره امتحان کنید بدون این که این دفعه بدون هیچ مکث و صبری در ۲تا ۳ دقیقه صحبت کنید
۵_ پیچش زبانی را امتحان کنید مثل خواننده های رپ، پیچش زبانی یکسری کلمه هستند که موقعی که میخواهید با سرعت بیان کنید بسیار دشوار و سخت است
۶ _گوش کنید و تکرار کنید. آیا تا به حال به فیلم‌ به زبان انگلیسی دیده اید از ان ها استفاده کنید تا بتوانید به روان صحبت کردن خود کمک کنید یک قسمت کوتاهی از فیلم‌ را انخاب کنید و آن را خط به خط تکرار کنید سعی کنید تن صدا و سرعت و حتی لحجه را اگر میتوانید کمی تقلید کنید. مهم نیست که شما چند لغت را از دست بدهید نکته ی مهم ادامه دادن صحبت است سعی کنید مثل گوینده یا کسی که به زبان انگلیسی در آن فیلم صحبت میکند به نظر برسید
۷_  به استرس و فشار صدا ها روی کلمات دقت کنید در زبان انگلیسی شما به استرس و تاکید روی کلمات و بخش های هر کلمه که در معنای متفاوتی از ان کلمه موثر است باید دقت کنید به یک فرد امریکایی انگلیسی زبان گوش کنید که کجا تاکید روی صحبت و کلماتش می اورد و سعی کنید دقیق مثل خودش تکرار کنید ابن کار نه تنها به شما کمک میکند که انگلیسی را خوب صحبت کنید و حتی در کاهش سوء تفاهم ها به شما کمک میکند
ADress مثلا کلمه ی
مثل کلمه ی
adDRESS  
نیست اولی به معنای آدرس و یک مکان فیزیکی است که کسی زندگی میکند.
دومی به معنای به صورت رسمی در برابر یک گروه از مردم صحبت کردن است.

۸_همخوانی با آواز های انگلیسی  با آواز های موردعلاقه خودتان اواز بخوانید .چرا که این کار سبب میشود شما به صورت روان تر صحبت کنید. آهنگ‌ها و آواز های رپ بهترین راه تمرین انگلیسی است زیرا که اغلب به صورت محاوره ای صحبت میکنند اگر چه خواننده های رپ سریع تر به نظر میرسند  و بعضی از کلمات معنی خاصی نمیدهند اما اگر شما خود با تمرین خود را با یک رپر ادامه دهید سپس شما در مسیر روان صحبت کردن قرار میگیرید

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی

 • zivar gallery
 • ۰
 • ۰

درب آکاردئونی آپارتمان در تهران

تولید انواع حفاظ آکاردئونی در کیفیت های عالی و متنوع غرب تهران ، گروه فنی حفاظتی آریا تولیدکننده انواع درب ریلی لولایی اکاردئون و نردهای فرفوژه پله و انواع نردهای دزدگیر(جنگلی،بوته ای،میلگردی،فرفوژه ای،ابشاری و...) وسایبان های مدرن پلی کربنات و جوشکاری و ساخت پله های پیج و دیگرسازه های فلزی
- همراه با کادر مجرب و متعهد و فنی
- اجرا در سریعترین زمان ممکن
- همراه با سابقه ای طولانی در این زمینه
- انجام هزاران پروژه موفق در سطح استان

تولید کننده انواع حفاظ آهنی ساختمان 09126215957

تولیدات ما شامل درب آکاردئونی ،  درب کشویی آهنی ، انواع حفاظ پنجره ، درب های آهنی حیاط و پارکینگ و مغازه  و انواع محافظ اهنی دیوار

 • zivar gallery
 • ۰
 • ۰

http://aylinsurgery.ir/cache/resized/ffffff-400x300_300x250.jpg

جراح زیبایی در اصفهان ارائه دهنده خدمات زیبایی بدن در صورت

جراحی زیبایی در اصفهان

خدماتی که در این مجموعه به شما ارایه میشود شامل : زیبا سازی صورت ،سینه،اندام،جراحی ترمیمی صورت و بدن

وب سایت:  http://aylinsurgery.ir/


 • zivar gallery
 • ۰
 • ۰

iran kabkab date
ما از بین خرماهایی درجه یک ایرانی بهترین را برای مشتریان خارجی انتخاب می کنیم.زیرا می خواهیم نزد مشتری بهترین  فروشنده باشیم.این خرما که خرید آن را به شما پیشنهاد میدهیم ، خرمای کبکاب است . خرمای کبکاب بهترین خرمای جنوب  ایران است که توسط کشاورزان به صورت ارگانیک کاشته و برداشت میشود. و سپس در کارخانه خرمای کیمیا رز شسته شده و با بسته بندی های زیبا و استناندارد و بهداشتی به فروش میرسد.این خرما بسیار خوشمزه و شیرین و مرطوب میباشد. میتوان نام دیگری هم روی آن گذاشت : خرمای عسلی
کارخانه خرمای کیمیا رز یکی از تامین کنندگان خرمای کبکاب ایران است و آن را به همه کشور ها صادر میکند.

/ /مبل شویی در منزل تهرانپارس// /قالیشویی تهرانپارس/ /اجاره خانه ساعتی اصفهان/ /حفاظ ضد سرقت درب آپارتمان/ /قیمت انواع حفاظ پنجره/ /

 • zivar gallery
 • ۰
 • ۰

فروش ضایعات برقی و الکترونیکی در اصفهان، خرید ضایعات الکترونیکی،کامپیوتر،موبایل،سی دی ، خرید انواع مادربرد کامپیوتر ,مخابراتی ،فیلمهای رادیولوژی و موبایل ، سی دی های سوخته و باطله و کلیه قطعات الکترنیکی ، برای خرید ضایعات الکترونیکی در اصفهان با ما تماس بگیرید

خرید ضایعات الکترونیکی

بازیافت کلیه قطعات الکترونیک.کامپیوتر .موبایل وکلیه قطعات مخابراتی ، خرید ضایعات الکترونیکی کرج اصفهان تهران مشهد تبریز شیراز و سایر شهر های ایران خریدار ضایعات برقی و الکترونیکی شما هستیم،به بهترین قیمت و سریع ترین زمان، سپاهان ضایعات آماده همکاری با تمام افراد ،متخصصان،کارشناسان ،شرکتها و ارگانهای علاقه مند در زمینه بازیافت الکترونیک میباشد

برای فروش ضایعات کامپیوتر و قطعات کامپیوتر سوخته ، مادربرد ،کیس،سی دی ، لوازم خانه خراب و بدون استفاده ، مانند یخچال و تلویزیون

با ما تماس بگیرید 09135277273

 • zivar gallery